RT - Ραδιογραφία

RT - Ραδιογραφία
Για τον έλεγχο με ακτίνες Χ χρησιμοποιούμε πέντε (5) BALTEAU x-ray μηχανές έως τα 300 kV και για ραδιογραφία με ισότοπα έντεκα πηγές Ir 192 και πέντε πηγές Se75. Είμαστε ικανοί να πραγματοποιήσουμε ραδιογραφικό έλεγχο επί τόπου και με ακτίνες-γ και με ακτίνες-Χ.