Υπηρεσίες εργαστηρίου

FN – Μετρήσεις Φερρίτη
Μη καταστροφική μέθοδος μέτρησης της περιεκτικότητας...
HOLIDAY – Έλεγχος συνέχειας μόνωσης
Για έλεγχο συνέχειας μόνωσης χρησιμοποιούμε τρία όργανα...
HT - Σκληρομετρήσεις
Χρησιμοποιούμε δύο όργανα της PROCEQ με εύρος μέτρησης...
MFL -  Magnetic Flux Leakage
Διαθέτουμε όργανο MFL2000. Μηχανοκίνητο όργανο σάρωσης...
MT – Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια
Μπορούμε να εκτελέσουμε έλεγχο με φθορίζοντα και με...
UT - Phased Array
Διαθέτουμε όργανο Phasor XS καθώς και διαπιστευμένο...
PMI (Positive Metal Identification)
Για την αναγνώριση υλικών έχουμε ένα TN Technologies–...
PT – Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά
Μπορούμε να εκτελέσουμε έλεγχο με φθορίζοντα και με...
RFT – Έλεγχος αυλών
Όργανο TC 5700 RD TECH. Με χρήση συνδυασμένων μαγνητικών...
RMS (Rapid Motion Scanner)
Όργανο RMS2-600. Υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας σύστημα...
RT - Ραδιογραφία
Για τον έλεγχο με ακτίνες Χ χρησιμοποιούμε πέντε (5)...
UT- Παχυμετρήσεις με Υπερήχους
- Το λογισμικό µMAP-II του οργάνου μ+ΙΙ επιτρέπει να...
UT - Υπέρηχοι
-Για τον έλεγχο με υπερήχους (παλμού-ηχώ) χρησιμοποιούμε...
Δυνατότητες Θερμικής Κατεργασίας
Έχουμε 6 κινητές μηχανές θερμικής κατεργασίας. Αυτό...
Μέτρηση Πάχους Στρώματος Επικάλυψης
Διαθέτουμε ένα όργανο DEFELSKO 6000 για μη καταστροφική...
Μηχανικές Δοκιμές
Για έλεγχο υλικών και συγκολλήσεων μπορούμε να εκτελέσουμε...
Έλεγχος Συρματόσχοινου
Όργανο MD 120 NDT TECH. Με χρήση Μαγνητικών πεδίων,...