Υπηρεσίες φορέα ελέγχου

ADR (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) - ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ασφάλεια στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων)
Η εναρμόνιση της Συμφωνίας ADR στην Ελληνική Νομοθεσία έχει γίνει με το προεδρικό διάταγμα ΠΔ 104/99: “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21 Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων”.
Η ΓΕΤΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής πραγματοποιεί περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους οχημάτων που είναι ήδη σε κυκλοφορία.

Πιστοποίηση Συγκολλήσεων – Συγκολλητών
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων από την αρχή, καθώς η ΓΕΤΕ ΕΠΕ είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17020 για την έγκριση και επαλήθευση μεθόδων (WPS) και προσωπικού μόνιμων συναρμολογήσεων.
Επιπλέον παρέχουμε υπηρεσίες επιτήρησης και ελέγχου συγκολλήσεων κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.